total 24,047,129  today 9,773  yesterday 36,949 
posted by 두기닷컴 2019. 11. 27. 20:43
블로그에 업로드된 게임을 실행하는 방법

 - 글로 보기: http://cafe.daum.net/nemo838/iAzP/11

 - 영상으로 보기: https://youtu.be/zitSA6oQQ68

 - 인디오 코덱 설치: https://nemo838.tistory.com/4323

 - 자료 오류 제보 :
   도스게임 제보하기: http://cafe.daum.net/nemo838/jbee
   윈도우 3.1 게임 제보하기: http://cafe.daum.net/nemo838/jbej
   윈도우 95/98게임 제보하기: http://cafe.daum.net/nemo838/jbef
   무설치 게임 제보하기:  http://cafe.daum.net/nemo838/jbeg
 


TDistort_Win31.7z.001 TDistort_Win31.7z.002 TDistort_Win31.7z.003 TDistort_Win31.7z.004 TDistort_Win31.7z.005 TDistort_Win31.7z.006 TDistort_Win31.7z.007 TDistort_Win31.7z.008 TDistort_Win31.7z.009 TDistort_Win31.7z.010 TDistort_Win31.7z.011 TDistort_Win31.7z.012 TDistort_Win31.7z.013 TDistort_Win31.7z.014 TDistort_Win31.7z.015 TDistort_Win31.7z.016 TDistort_Win31.7z.017 TDistort_Win31.7z.018 TDistort_Win31.7z.019 TDistort_Win31.7z.020 TDistort_Win31.7z.021 TDistort_Win31.7z.022 TDistort_Win31.7z.023 TDistort_Win31.7z.024 TDistort_Win31.7z.025 TDistort_Win31.7z.026 TDistort_Win31.7z.027 TDistort_Win31.7z.028 TDistort_Win31.7z.029 TDistort_Win31.7z.030 TDistort_Win31.7z.031 TDistort_Win31.7z.032 TDistort_Win31.7z.033 TDistort_Win31.7z.034 TDistort_Win31.7z.035 TDistort_Win31.7z.036 TDistort_Win31.7z.037 TDistort_Win31.7z.038 TDistort_Win31.7z.039 TDistort_Win31.7z.040 TDistort_Win31.7z.041 TDistort_Win31.7z.042 TDistort_Win31.7z.043 TDistort_Win31_config.7z

 


댓글을 달아 주세요

  1. 두기닷컴 2019.03.21 23:43 신고  Addr  Edit/Del  Reply

    런처 초기에 작성된 자료인 이유로
    최신 런처와 설정이 잘 맞지 않는 부분이 있어서
    최신 런처에 맞게 각종 설정들을 업데이트함.


블로그에 업로드된 게임을 실행하는 방법

 - 글로 보기: http://cafe.daum.net/nemo838/iAzP/11

 - 영상으로 보기: https://youtu.be/zitSA6oQQ68

 - 인디오 코덱 설치: https://nemo838.tistory.com/4323

 - 자료 오류 제보 :
   도스게임 제보하기: http://cafe.daum.net/nemo838/jbee
   윈도우 3.1 게임 제보하기: http://cafe.daum.net/nemo838/jbej
   윈도우 95/98게임 제보하기: http://cafe.daum.net/nemo838/jbef
   무설치 게임 제보하기:  http://cafe.daum.net/nemo838/jbeg