total 1,235,161  today 750  yesterday 4,120 
posted by 두기닷컴 2017.03.13 20:17

게임이 정상적으로 실행되지 않는다면 [여기를 눌러 도움을 받으세요.


Eberouge Special.7z.001 Eberouge Special.7z.002 Eberouge Special.7z.003 Eberouge Special.7z.004 Eberouge Special.7z.005 Eberouge Special.7z.006 Eberouge Special.7z.007 Eberouge Special.7z.008 Eberouge Special.7z.009 Eberouge Special.7z.010 Eberouge Special.7z.011 Eberouge Special.7z.012 Eberouge Special.7z.013 Eberouge Special.7z.014 Eberouge Special.7z.015 Eberouge Special.7z.016 Eberouge Special.7z.017 Eberouge Special.7z.018 Eberouge Special.7z.019 Eberouge Special.7z.020 Eberouge Special.7z.021 Eberouge Special.7z.022 Eberouge Special.7z.023 Eberouge Special.7z.024 Eberouge Special.7z.025 Eberouge Special.7z.026 Eberouge Special.7z.027 Eberouge Special.7z.028 Eberouge Special.7z.029 Eberouge Special.7z.030 Eberouge Special.7z.031 Eberouge Special.7z.032 Eberouge Special.7z.033 Eberouge Special.7z.034 Eberouge Special.7z.035 Eberouge Special.7z.036 Eberouge Special.7z.037 Eberouge Special.7z.038 Eberouge Special.7z.039 Eberouge Special.7z.040 Eberouge Special.7z.041 Eberouge Special.7z.042 Eberouge Special.7z.043 Eberouge Special.7z.044 Eberouge Special.7z.045 Eberouge Special.7z.046 Eberouge Special.7z.047 Eberouge Special.7z.048 Eberouge Special.7z.049 Eberouge Special.7z.050 Eberouge Special.7z.051 Eberouge Special.7z.052 Eberouge Special.7z.053 Eberouge Special.7z.054 Eberouge Special.7z.055 Eberouge Special.7z.056 Eberouge Special.7z.057 Eberouge Special.7z.058 Eberouge Special.7z.059 Eberouge Special.7z.060 Eberouge Special.7z.061 Eberouge Special.7z.062 Eberouge Special.7z.063 Eberouge Special.7z.064 Eberouge Special.7z.065 Eberouge Special_config.7z댓글을 달아 주세요

 1. 나이스!!! 2017.03.14 09:15 신고  Addr  Edit/Del  Reply

  정말 감사합니다. 추억이 새록새록

 2. 345 2017.03.29 18:43 신고  Addr  Edit/Del  Reply

  어렸을때 스페셜과 2만 해봐서 에베루즈1이 뭔가 검색해봤더니 스페셜이 1 컴플리트 버전 같은거라고 하더라구요. 이거 하면 1은 굳이 안해도 될듯..

 3. 유후 2017.04.01 16:52 신고  Addr  Edit/Del  Reply

  스페셜은 초등부 3년 스킵하고 고등부 2년만 플레이 가능해서 볼륨 차이가 납니다.
  근데 초등부 3년 부분이 병맛이라 노이슈 남자 만들어 볼 생각 아니면 그냥 스페셜만 하는게 속편함.

 4. ????? 2017.04.02 14:12 신고  Addr  Edit/Del  Reply

  정사로는 노이슈가 여자가 되지요.

 5. 박시아 2017.06.18 22:29 신고  Addr  Edit/Del  Reply

  저, 죄송합니다만 초반에 미술부 선택한 후 다음달에 문화계합숙클럽 하면
  함수 리턴값이 오류라고 게임이 종료됩니다...
  확인해주실수있나요?ㅠㅠ

 6. 박시아 2017.08.12 01:36 신고  Addr  Edit/Del  Reply

  이거, 초반에 클럽 결정할 때 미술부 고르지 마세요... 문화부 합숙 때 런타임 오류로 튕깁니다ㅠ 원래 이런 오류 없엇던 것 같은데 이상하네요.


티스토리 툴바