total 20,074,161  today 5,490  yesterday 28,680 
posted by 두기닷컴 2019.03.28 20:45이 블로그에 업로드되어 있는 모든 게임은 런처로 실행됩니다.

게임이 정상적으로 실행되지 않는다면
 [여기를 눌러 도움을 받으세요.


LOFR_Win98.7z.001 LOFR_Win98.7z.002 LOFR_Win98.7z.003 LOFR_Win98.7z.004 LOFR_Win98.7z.005 LOFR_Win98.7z.006 LOFR_Win98.7z.007 LOFR_Win98.7z.008 LOFR_Win98.7z.009 LOFR_Win98.7z.010 LOFR_Win98.7z.011 LOFR_Win98.7z.012 LOFR_Win98.7z.013 LOFR_Win98.7z.014 LOFR_Win98.7z.015 LOFR_Win98.7z.016 LOFR_Win98.7z.017 LOFR_Win98.7z.018 LOFR_Win98.7z.019 LOFR_Win98.7z.020 LOFR_Win98.7z.021 LOFR_Win98.7z.022 LOFR_Win98.7z.023 LOFR_Win98.7z.024 LOFR_Win98.7z.025 LOFR_Win98.7z.026 LOFR_Win98.7z.027 LOFR_Win98.7z.028 LOFR_Win98.7z.029 LOFR_Win98.7z.030 LOFR_Win98.7z.031 LOFR_Win98.7z.032 LOFR_Win98.7z.033 LOFR_Win98.7z.034 LOFR_Win98.7z.035 LOFR_Win98.7z.036 LOFR_Win98.7z.037 LOFR_Win98.7z.038 LOFR_Win98.7z.039 LOFR_Win98.7z.040 LOFR_Win98.7z.041 LOFR_Win98.7z.042 LOFR_Win98.7z.043 LOFR_Win98.7z.044 LOFR_Win98.7z.045 LOFR_Win98.7z.046 LOFR_Win98.7z.047 LOFR_Win98.7z.048 LOFR_Win98.7z.049 LOFR_Win98.7z.050 LOFR_Win98.7z.051 LOFR_Win98.7z.052 LOFR_Win98.7z.053 LOFR_Win98_config.7z LOFR_Win98_Manual.7z.001

 


댓글을 달아 주세요

 1. 두기닷컴 2019.02.01 20:30 신고  Addr  Edit/Del  Reply

  중국어판 립버전에 부족한 내용물을 한국어판에서 채워넣어 만든 짜집기판입니다.

 2. ????? 2019.03.08 12:32  Addr  Edit/Del  Reply

  주의할것은 몆가지 갈라진 루트에 난이도는 좀 개떡입니다. 초반만 말이죠.

 3. 두기닷컴 2019.03.28 20:46 신고  Addr  Edit/Del  Reply

  1.06 풀버전으료 교체됨.

 4. ㅇㅇㅇ 2019.08.03 23:52  Addr  Edit/Del  Reply

  와 이거 옛날에 부록으로 받은거 열심히 하다가 난이도 상승 때문에 접었는데 그땐 한글이었던걸로 기억합니다.
  주인공 이름이 레오파드 였나 였음