total 32,578,922  today 12,388  yesterday 29,051 
posted by 두기닷컴 2019. 11. 27. 20:51
Pajama2_Win31.7z.001 Pajama2_Win31.7z.002 Pajama2_Win31.7z.003 Pajama2_Win31.7z.004 Pajama2_Win31.7z.005 Pajama2_Win31.7z.006 Pajama2_Win31.7z.007 Pajama2_Win31.7z.008 Pajama2_Win31.7z.009 Pajama2_Win31.7z.010 Pajama2_Win31.7z.011 Pajama2_Win31.7z.012 Pajama2_Win31.7z.013 Pajama2_Win31.7z.014 Pajama2_Win31.7z.015 Pajama2_Win31.7z.016 Pajama2_Win31.7z.017 Pajama2_Win31.7z.018 Pajama2_Win31.7z.019 Pajama2_Win31.7z.020 Pajama2_Win31.7z.021 Pajama2_Win31.7z.022 Pajama2_Win31.7z.023 Pajama2_Win31.7z.024 Pajama2_Win31.7z.025 Pajama2_Win31.7z.026 Pajama2_Win31_config.7z

 


댓글을 달아 주세요

  1. 두기닷컴 2019.03.21 23:50 신고  Addr  Edit/Del  Reply

    런처 초기에 작성된 자료인 이유로
    최신 런처와 설정이 잘 맞지 않는 부분이 있어서
    최신 런처에 맞게 각종 설정들을 업데이트함.


블로그에 업로드된 게임을 실행하는 방법

 - 글로 보기: http://cafe.daum.net/nemo838/iAzP/11
 - 영상으로 보기: https://youtu.be/zitSA6oQQ68

게임이 제대로 실행되지 않을때

 - 오류 대처법 보기: http://cafe.daum.net/nemo838/iAzP/8
 - 인디오 코덱 설치: https://nemo838.tistory.com/4323

게임 오류 제보

 - 도스게임 제보하기: http://cafe.daum.net/nemo838/jbee
 - 윈도우 3.1 게임 제보하기: http://cafe.daum.net/nemo838/jbej
 - 윈도우 95/98게임 제보하기: http://cafe.daum.net/nemo838/jbef
 - 무설치 게임 제보하기: http://cafe.daum.net/nemo838/jbeg