total 13,005,451  today 26,994  yesterday 59,643 
posted by 두기닷컴 2019.03.21 23:48

이 블로그에 업로드되어 있는 모든 게임은 런처로 실행됩니다.

게임이 정상적으로 실행되지 않는다면
 [여기를 눌러 도움을 받으세요.


Pajama Sam 1_Win31.7z.001 Pajama Sam 1_Win31.7z.002 Pajama Sam 1_Win31.7z.003 Pajama Sam 1_Win31.7z.004 Pajama Sam 1_Win31.7z.005 Pajama Sam 1_Win31.7z.006 Pajama Sam 1_Win31.7z.007 Pajama Sam 1_Win31.7z.008 Pajama Sam 1_Win31.7z.009 Pajama Sam 1_Win31.7z.010 Pajama Sam 1_Win31.7z.011 Pajama Sam 1_Win31.7z.012 Pajama Sam 1_Win31.7z.013 Pajama Sam 1_Win31.7z.014 Pajama Sam 1_Win31.7z.015 Pajama Sam 1_Win31.7z.016 Pajama Sam 1_Win31.7z.017 Pajama Sam 1_Win31.7z.018 Pajama Sam 1_Win31.7z.019 Pajama Sam 1_Win31.7z.020 Pajama Sam 1_Win31.7z.021 Pajama Sam 1_Win31.7z.022 Pajama Sam 1_Win31.7z.023 Pajama Sam 1_Win31.7z.024 Pajama Sam 1_Win31.7z.025 Pajama Sam 1_Win31.7z.026 Pajama Sam 1_Win31.7z.027 Pajama Sam 1_Win31.7z.028 Pajama Sam 1_Win31.7z.029 Pajama Sam 1_Win31.7z.030 Pajama Sam 1_Win31.7z.031 Pajama Sam 1_Win31.7z.032 Pajama Sam 1_Win31.7z.033 Pajama Sam 1_Win31.7z.034 Pajama Sam 1_Win31_config.7z


댓글을 달아 주세요

 1. 2017.02.01 16:41  Addr  Edit/Del  Reply

  비밀댓글입니다

 2. 최다훤 2019.01.13 21:30 신고  Addr  Edit/Del  Reply

  지금은 파일을 사용할 수 없습니다라고 뜹니다ㅠㅠ
  파일이 다른프로그램에 의해 사용되고 있지 않은지, 그리고 유효한 프로그램 파일인지 확인하십시오
  라는 창이 도스박스 내에서 뜨고 진행이안됩니다 답변부탁드려요~

 3. 두기닷컴 2019.03.21 23:48 신고  Addr  Edit/Del  Reply

  런처 초기에 작성된 자료인 이유로
  최신 런처와 설정이 잘 맞지 않는 부분이 있어서
  최신 런처에 맞게 각종 설정들을 업데이트함.