total 32,577,576  today 11,042  yesterday 29,051 
posted by 두기닷컴 2019. 11. 27. 20:14
ConnecEn_Win31.7z.001 ConnecEn_Win31.7z.002 ConnecEn_Win31.7z.003 ConnecEn_Win31.7z.004 ConnecEn_Win31.7z.005 ConnecEn_Win31.7z.006 ConnecEn_Win31.7z.007 ConnecEn_Win31.7z.008 ConnecEn_Win31.7z.009 ConnecEn_Win31.7z.010 ConnecEn_Win31.7z.011 ConnecEn_Win31.7z.012 ConnecEn_Win31.7z.013 ConnecEn_Win31.7z.014 ConnecEn_Win31.7z.015 ConnecEn_Win31.7z.016 ConnecEn_Win31.7z.017 ConnecEn_Win31.7z.018 ConnecEn_Win31.7z.019 ConnecEn_Win31.7z.020 ConnecEn_Win31.7z.021 ConnecEn_Win31.7z.022 ConnecEn_Win31.7z.023 ConnecEn_Win31.7z.024 ConnecEn_Win31.7z.025 ConnecEn_Win31.7z.026 ConnecEn_Win31.7z.027 ConnecEn_Win31.7z.028 ConnecEn_Win31.7z.029 ConnecEn_Win31.7z.030 ConnecEn_Win31.7z.031 ConnecEn_Win31.7z.032 ConnecEn_Win31.7z.033 ConnecEn_Win31.7z.034 ConnecEn_Win31.7z.035 ConnecEn_Win31.7z.036 ConnecEn_Win31.7z.037 ConnecEn_Win31.7z.038 ConnecEn_Win31.7z.039 ConnecEn_Win31.7z.040 ConnecEn_Win31.7z.041 ConnecEn_Win31.7z.042 ConnecEn_Win31.7z.043 ConnecEn_Win31.7z.044 ConnecEn_Win31.7z.045 ConnecEn_Win31.7z.046 ConnecEn_Win31.7z.047 ConnecEn_Win31.7z.048 ConnecEn_Win31.7z.049 ConnecEn_Win31.7z.050 ConnecEn_Win31.7z.051 ConnecEn_Win31.7z.052 ConnecEn_Win31.7z.053 ConnecEn_Win31.7z.054 ConnecEn_Win31.7z.055 ConnecEn_Win31.7z.056 ConnecEn_Win31.7z.057 ConnecEn_Win31.7z.058 ConnecEn_Win31.7z.059 ConnecEn_Win31.7z.060 ConnecEn_Win31.7z.061 ConnecEn_Win31.7z.062 ConnecEn_Win31.7z.063 ConnecEn_Win31.7z.064 ConnecEn_Win31.7z.065 ConnecEn_Win31.7z.066 ConnecEn_Win31.7z.067 ConnecEn_Win31_config.7z

 


댓글을 달아 주세요

  1. 두기닷컴 2019.03.21 23:11 신고  Addr  Edit/Del  Reply

    런처 초기에 작성된 자료인 이유로
    최신 런처와 설정이 잘 맞지 않는 부분이 있어서
    최신 런처에 맞게 각종 설정들을 업데이트함.


블로그에 업로드된 게임을 실행하는 방법

 - 글로 보기: http://cafe.daum.net/nemo838/iAzP/11
 - 영상으로 보기: https://youtu.be/zitSA6oQQ68

게임이 제대로 실행되지 않을때

 - 오류 대처법 보기: http://cafe.daum.net/nemo838/iAzP/8
 - 인디오 코덱 설치: https://nemo838.tistory.com/4323

게임 오류 제보

 - 도스게임 제보하기: http://cafe.daum.net/nemo838/jbee
 - 윈도우 3.1 게임 제보하기: http://cafe.daum.net/nemo838/jbej
 - 윈도우 95/98게임 제보하기: http://cafe.daum.net/nemo838/jbef
 - 무설치 게임 제보하기: http://cafe.daum.net/nemo838/jbeg